ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจบ แก้วทิพย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ หนูพัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ ปรีชาติวงศ์์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายมณี เรืองแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร กาญจนพันธ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายการุณ ชูช่วย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0810774831