ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projact
   วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง ต้อนรับคณะโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Projact  โดยมีคุณจิรพันธ์ อัศวธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด (มหาชน ) คุณอรรถพร  สิงหวิชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสังเกตการณ์ คุณสมบัติ แทนประเสริฐสุข  คุณลาวัลย์ เวชอภิกุล ทีมร้อยพลังการศึกษา อาจารย์สุวรรณ อุมาสะ อาจารย์นิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ผศ.ไกรศร ศรีไตรรัตน์ อาจารย์นิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ และทีม Winner Enning   
     โดยมีนายเชี่ยวชาญ  คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร นักเรียน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิปัญยท้องถิ่นด้านเกษตร และวัฒนธรรมพื้นบ้านการรำมโนราห์  และอาจารย์สวัสดิ์ ทองแดง จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน ใน ๓ ด้าน คือ ด้านทุนการศึกษา  ด้านโรงเรียนคุณธรรม และด้านภาษา  
    ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
แสดงรำมโนราห์
ประธานบริหารบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัด พบปะ
เปลือกกล้อยทอด
สาธิตการทำอาหาร
อาหารพร้อมต้อนรับ
สาธิตร้อยลูกปัด
ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนมโนราห์
เยี่ยนฐานการเรียนรู้ลุงอำนวย ดำช่วย
ร่วมระดมสมอง
ทีมอาหาร
ผอ.ร่วมต้อนรับคณะจากโครงการ
สาธิตการร้อยลูกปัดมโนราห์
ถ่ายรูปร่วมกัน
การแสดงรำมโนราห์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,15:47   อ่าน 376 ครั้ง