กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.39 KB
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.55 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.17 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.61 KB
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.24 KB
พรบ. ข้าราชการครู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 678.24 KB
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB