สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
      บรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นแหล่งบริการชุมชน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อาคารเรียน ๑
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
 อาคารเรียน ๒
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
  หอพระพุทธ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
  ห้องนำ้ ห้องส้วม
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
 ห้องประชุม