แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา
       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔-๒๕๖๕  ได้ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี  วาระที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๕ ) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB