วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียหานโพธิ์พิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
อย่างเต็มศักยภาพ   มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา