ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ได้จัดสร้างบนที่ราชพัสดุที่ผู้บริจาคได้บริจาคไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตั้งโรงเรียนระดับตำบล บนเนื้อที่ 80 ไร่ เดิมพื้นที่ดังกล่าว มีประชาชนเข้าไปบุกรุก ทำไร่ทำนา

       ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2528 โรงเรียนเขาชัยสน โดยผู้ช่วยฝ่ายวิชาการในสมัยนั้นคือ นายขวัญชัย ชูไฝ ได้ขยายโปรแกรมเกษตร ให้กว้างขวางขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จึงได้เสนอเรื่องต่อ นายชุ่ม ศรีหะรัญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขาชัยสน
ในสมัยนั้น และประสานงานกับ ผู้นำท้องถิ่น คือนายจบ คงมี และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ขอใช้สถานที่ดังกล่าวเป็น
สถานที่เรียนวิชาเกษตร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาความนิยมทางด้านการเรียนวิชาเกษตรลดลง โรงเรียนจึงได้ขอตั้งเป็น โรงเรียนสาขา
ขึ้น ในสมัยนายจำลอง ยอดประสิทธิ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน โดยได้รับความ ร่วมมือจาก
นายเพียรชัย สัจจะบุตร ศึกษาธิการอำเภอเขาชัยสนในสมัยนั้น ได้ติดต่อและประสานงานกับ ผู้ปกครองและนักเรียน มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 44 คน และได้แต่งตั้งให้นายจบ แก้วทิพย์ อ.2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขา และได้เสนอเรื่องขึ้นไปเพื่อขอตั้งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาแยกจากโรงเรียนเขาชัยสน

         ต่อมาประมาณปลายปีการศึกษา 2534 มีคณะติดตามการทำงานของโรงเรียนสาขา เห็นผลปรากฎว่าโรงเรียนมีความพร้อมในทุกด้าน จึงได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 ในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 100 ปี โดยได้แต่งตั้งให้นายพิทยา ปุริสชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม และแต่งตั้ง
นายจบ แก้วทิพย์ เป็นครูใหญ่คนแรก และมีผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายเชี่ยวชาญ คงสกุล